Back to top

Avís legal i condicions d'ús

Objecte de l'avís legal

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic; s'informa l'usuari que el titular del web és l'Hospital Sant Joan de Déu, amb domicili al passeig Sant Joan de Déu núm. 2, 08950 d'Esplugues de Llobregat, amb NIF R-5800645-C i correu electrònic info@sjdhospitalBarcelona.org, està inscrit en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 1188-C/1-SE/B.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, i es compromet a l'observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del responsable del lloc web.

Tercer de confiança i codi de conducta

El responsable del lloc web es troba adherit al codi de conducta Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El responsable del lloc web s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al responsable.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web del responsable del lloc web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, si s'escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza l'Hospital Sant Joan de Déu. L'Hospital Sant Joan de Déu es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web, ja sigui contingut fix o comentaris de l'equip administrador del web, té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic o com a segona opinió mèdica. L'Hospital, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la cerca i l'accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o hipervincles habilitats en aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap mena de control.

El responsable del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant els hipervincles existents. No obstant això, assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la màxima brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar danys a l'usuari. 

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en qualitat de responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'Hospital Sant Joan de Déu serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que en pogués sorgir. 

El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que la seva sola menció o aparició en el lloc web impliqui l'existència de drets o responsabilitats del responsable del lloc web sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part.

El responsable del lloc web mostra el seu agraïment també a les fonts d'Internet d'on s'han obtingut algunes de les imatges que il·lustren els continguts del lloc, i que s'han referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir de manera decisiva a una transmissió més clara del coneixement de les malalties minoritàries des de la nostra perspectiva cap a la societat.

L'usuari del lloc web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar-hi instal·lats.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org.

Normes de la comunitat

Es recomana als usuaris que no revelin informació personal o de tercers (per exemple: número de telèfon, direcció postal, adreça de correu electrònic o qualsevol altre detall que en permeti la identificació) a la comunitat.

L'usuari es compromet a utilitzar la comunitat de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga doncs a abstenir-se d'utilitzar el servei amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l'establert en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir-ne la utilització normal o gaudi per part d'altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través del servei, d'informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material, dades o continguts que:

  1. De qualsevol forma assetgin, observin, amenacin o abusin d'altres membres del fòrum o de qualsevol tercer aliè al fòrum.
  2. Incorporin continguts obscens o censura o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que pugui accedir-hi.
  3. Difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres, com ara material difamatori, o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial.
  4. Animin a altres a infringir el present Avís Legal, i la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web.
  5. Es publiquin amb la intenció de fer-se passar per membres del personal del responsable del lloc web o per un altre membre a través de l'ús d'identificació semblant o mitjançant qualsevol altre mètode o dispositiu.
  6. S'utilitzin per a finalitats comercials, publicitàries o il·lícites; així com per a la transmissió de correu brossa, spam, cadenes o distribució massiva de missatges no sol·licitats.
  7. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Per la seva part, el responsable del lloc web es reserva el dret de retirar i/o suspendre qualsevol usuari de la comunitat per l'incompliment del que disposa l'Avís Legal o la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web, així com d'eliminar, retirar o suspendre qualsevol missatge que incorpori informació de les característiques enumerades en els números 1 a 7, i encara que no hi sigui enunciada, sense necessitat d'avís previ o notificació posterior. Tanmateix, el responsable del lloc web podrà esborrar qualsevol contribució que incompleixi les normes de la comunitat.

Menors d'edat

Els usuaris menors de 18 anys no podran participar en la comunitat sense l'autorització prèvia dels seus pares o titulars de la pàtria potestat. Els usuaris menors d'edat sense aquest consentiment parental no estan autoritzats a facilitar dades personals.

Tanmateix, es recomana que no es faciliti cap informació personal a tercers (per exemple, escola, número de telèfon, nom i cognoms, direcció de casa o correu electrònic).

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Data de l'última actualització: 26/05/2016

Comparteix