Back to top

Immunodeficiències primàries

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tractem diversos tipus d’immunodeficiències primàries (IDP) majoritàriament complexes. Hi ha al voltant de 450 malalties diferents causades per mutacions genètiques i considerades malalties rares, que tractem en la seva totalitat. Algunes d’aquestes malalties també són multisistèmiques i a la Unitat d'Immunología Clínica i Immunodeficiències Primàries tenim la capacitat de tractar-les íntegrament.

Aquesta unitat és una de les poques unitats especialitzades en immunologia clínica pediàtrica d’Espanya. Som centre de referència a Espanya pel tractament d'immunodeficiències primàries acreditats pel Ministeri de Sanitat (CSUR) dels dos centres de referència de Catalunya en l'atenció a pacients pediàtrics afectes d'aquest grup de malalties minoritàries, conformant la xarxa d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en immunodeficiències primàries. Fem el seguiment de pacients amb immunodeficiències primàries tant de Catalunya com de la resta del país, així com de pacients internacionals.

Les immunologies primàries són difícils de diagnosticar, perquè els pacients que les pateixen presenten símptomes molt diversos previs a la sospita d’una d'aquestes patologies, més enllà de les característiques infeccions recurrents i/o greus. A causa del desconeixement d’aquestes malalties, és relativament habitual que hi hagi un retard en el diagnòstic, cosa que de vegades pot empitjorar el pronòstic dels pacients. Aquesta situació es pot evitar a centres de referència com el nostre, amb una gran experiència a l’hora de detectar aquest tipus de patologies.

Com que es tracta de malalties de base genètica amb afectació molt variable de la funció del sistema immune, és necessari un laboratori de complexitat (tant d’immunologia com de genètica) per fer les proves diagnòstiques i, de vegades, també un consell genètic amb les famílies, que fa l’Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries.

Hi ha diversos grups d’immunodeficiències primàries segons el mecanisme que hi està involucrat. Entre els que atenem amb més freqüència trobem els anomenats defectes humorals (amb defecte en la síntesi dels anticossos), que inclouen la immunodeficiència comuna variable i les agammaglobulinèmies. També tractem les immunodeficiències associades a síndromes, entre les quals hi ha les síndromes CATCH22, la Kabuki, l’ataxia telangièctasi i diverses formes de delecions cromosòmiques.

Així mateix, la nostra Unitat tracta altres formes d’immunodeficiència, com els defectes combinats (defecte limfocitari), la malaltia granulomatosa crònica, les síndromes hemofagocítiques i les deficiències de la immunitat innata, és a dir, en resum, totes les formes d’immunodeficiència primària amb un tractament específic segons la forma concreta. 

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un dels centres membres de la xarxa d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) d'atenció a les immunodeficiències primàries creada pel Servei Català de la Salut.

Tractaments per a les immunodeficiències primàries

Tractament amb immunoglobulines

És un tractament, sovint a llarg termini, que es pot fer a l’Hospital de Dia o a casa gràcies al programa de tractament amb immunoglobulina subcutània i amb formació per part de l’equip d’infermeres especialitzat.

No cobert per la sanitat pública

Immunomoduladors i immunosupressors

Algunes immunodeficiències primàries requereixen la utilització de fàrmacs que intenten modular el sistema immune en cas de disfunció. L’objectiu és revertir situacions en què la malaltia s’agreuja a causa de fenòmens inflamatoris o autoimmunes.

No cobert per la sanitat pública

Trasplantament de progenitors hematopoètics

Més conegut com a trasplantament de medul·la, actualment és l’únic tractament curatiu disponible per a algunes immunodeficiències greus, com les causades per disfunció de limfòcits T o la malaltia granulomatosa crònica, entre d’altres.

Vacunació

En els pacients immunodeprimits, les malalties que es poden prevenir mitjançant la vacunació presenten més freqüència i gravetat. Un pla de reforç vacunal específic pot evitar possibles infeccions.

No cobert per la sanitat pública

Profilaxi antibiòtica

L’antibiòtic, tant sent profilàctic com precoç, permet prevenir complicacions infeccioses. Es produeix en quadres d’immunodeficiència moderada o greu (defectes de la funció del limfòcit T, neutropènia o pacients amb defecte de la funció de la melsa).

No cobert per la sanitat pública

Comparteix