Back to top

Política de privacitat

Clàusules

  1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB
  2. DRET D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT DE L'USUARI
  3. INFORMACIÓ PER A PACIENTS, EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  4. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DELS USUARIS
  5. SEGURETAT
  6. COMPORTAMENTS OFENSIUS O INADEQUATS
  7. INFORMACIÓ DE COOKIES
  8. ADRECES IP
  9. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Dades d'identificació del responsable del lloc web

Denominació social: Hospital Sant Joan de Déu
Nom comercial: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Domicili Social: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat
CIF: R5800645C
Telèfon: +34 93 253 21 00
Fax: +34 93 203 39 59

Correu electrònic:  info@sjdhospitalbarcelona.org

Nom de domini: www.sjdhospitalbarcelona.org 

D'ara endavant, “HSJD".

2. Dret d'informació i consentiment de l'usuari

Si vostè facilita les seves dades personals, el tractament se sotmetrà a les previsions de la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD).

L’HSJD només tracta les dades personals dels usuaris que resultin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat per atendre-les correctament, a l'efecte del que es disposa en el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

L’HSJD garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Les seves dades no seran cedides a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l'establerta en aquest avís, tret que una llei estableixi el contrari.
L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i de la comunicació de qualsevol alteració de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l’HSJD no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’HSJD són veritables i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes.

3. Informació per a pacients, en matèria de protecció de dades personals

L'HSJD, entitat adherida al CODI TIPUS DE LA UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS, amb el núm. de registre CT107 garanteix la seguretat de les seves dades de caràcter personal.

En virtut del disposat per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre L’Hospital Sant Joan de Déu posa en el seu coneixement que les seves dades formaran part dels fitxers d’històries clíniques i pacients informatitzats, responsabilitat del propi centre.

La finalitat de la seva creació és la gestió de les dades dels pacients, de la seva història clínica, tasques administratives derivades de la prestació assistencial, com de la seva facturació, com indicadors de la qualitat del servei.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els quals s'organitza L’Hospital Sant Joan de Déu així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació de l'assistència mèdic- sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades. 

L’Hospital Sant Joan de Déu posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als que es presti assistència en aquest centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al client del centre.

L’Hospital Sant Joan de Déu l’informa i si no s’hi oposa, que podrà utilitzar les seves dades identificatives, per enviar-li informació corporativa de la pròpia entitat i en referència al seus serveis, a través de correu postal, e-mail o SMS.

En tot cas, vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Per a exercitar els drets dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida a la Unitat d’Atenció al Client de l’Hospital: Passeig Sant Joan de Déu 2. 08950, Esplugues de Llobregat, e-mail: info@sjdhospitalbarcelona.org

4. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’HSJD garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, o document equivalent a:

E-mail: info@sjdhospitalbarcelona.org

Fax: +34 93 203 39 59

Correu postal: Passeig Sant Joan de Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

5. Seguretat

L’HSJD manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a l'article 9 de l'LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’HSJD es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades contingudes d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur.

6. Comportaments ofensius o inadequats

En el cas que l'usuari publiqui continguts inadequats o inacceptables en el lloc web, o realitzés qualsevol conducta disruptiva, l’HSJD podrà utilitzar el seu correu electrònic per avisar de la seva conducta o utilitzar la seva informació personal per finalitzar aquest comportament.

Així mateix, en cas que l’HSJD consideri raonablement que un usuari infringeix o pugui infringir la legislació espanyola aplicable, l’HSJD pot utilitzar la seva informació personal per informar a les autoritats competents.

7. Informació de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

L’HSJD informa a l'usuari de l'ús mitjançant la navegació del seu web de les següents cookies:

Nom de la cookie: cookie-agreed
Domini de la cookiewww.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Tres mesos
Ús de la cookie: Funcional

Nom de la cookie: _atuvc
Domini de la cookie:  www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de la cookie: Funciona

Nom de la cookie: _atuvs 
Domini de la cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de la cookie: Funcional

Nom de la cookie: has_js
Domini de la cookie:  www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de la cookie: Funcional

Nom de la cookie: lastTitle
Domini de la cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de la cookie: Funcional

Nom de la cookie: um
Domini de la cookie: su.addthis.com
Expira: Permanent
Ús de la cookie: Funcional

Com a garantia complementària a la informació proporcionada anteriorment, l'usuari pot en qualsevol moment revocar el funcionament de les cookies d'aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador:

8. Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, i qualsevol altra activitat legítima.

Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de protecció de dades personals es pot posar en contacte amb nosaltres dirigint-se a la nostra adreça de correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org

9. Modificació de la present política de protecció de dades

L’HSJD es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin.

Data de la darrera actualització: 07/03/2017

Comparteix