Back to top

Projectes d'innovació

L’operació s’emmarca en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,  té un pressupost de 386.237,22 euros i compta amb un cofinançament a càrrec de pressupost de l’Administració de la Generalitat de 193.118,61 euros

Generalitat de Catalunya - Fons FEDER

Node d’Imatge Computacional Pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) 

L’operació Node d’imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 4locaLHealth, Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada

Els seus objectius principals són ser referents en la imatge computacional i quantitativa pediàtrica; potenciar l’excel·lència assistencial i de recerca a l’Hospital Sant Joan de Déu i l’ús de les noves tecnologies per millorar el processament d’imatge; crear noves  oportunitats d’intercanvi de coneixement que serveixen per a consolidar l’entorn com a referent de la medicina personalitzada. 


Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-20 de Catalunya amb el suport del Departament de Recerca i Universitats.

Generalitat de Catalunya- Departament de Recerca i Universitats - Fons FEDER

BASE 3D

L'agrupació emergent BASE3D, coordinada per CIM UPC, és una agrupació de centres de recerca nascuda per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Impressió 3D, i que s'ha proposat augmentar els TRL (Technology Readiness Level) de diverses línies de fabricació de tecnologies de fabricació additiva.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera el projecte FUSE3D - Tecnologies per a deposició de material semifós.

Fuse3D, se centra en la millora dels sistemes de conformació de peces per deposició de material calent en forma semi-fosa o pastosa, aplicable fonamentalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic / metàl·lic / ceràmic / inorgànic). Materials que poden presentar-se sols o hibridats per adquirir noves funcionalitats o fer viable el seu processat mitjançant mètodes més eficients I sostenibles, beneficiant-se dels avantatges que aporta la Fabricació Additiva i obrint les noves àrees d'usos i aplicacions fins ara inexplorades.

Codi operació coordinada/Referència del projecte: 001-P-001646
Data d’inici: 01/01/2019


El següent projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa de Compra Pública d’Innovació en Salut.

Generalitat de Catalunya - Fons FEDER

Unitat d'Excel·lència en Diabetis (001-P-001226)

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en col·laboració amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, lidera aquest projecte que consisteix a transformar la prestació assistencial dels serveis de diabetis infantil, aconseguint una medicina personalitzada que ofereixi a cada pacient el que necessita en funció de les seves característiques tant biològiques (dades clíniques) com biogràfiques (context social i nivell d'adherència clínica).

El projecte Unitat d'Excel·lència en Diabetis té com a objectiu promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat, a través dels següents punts:

  1. Millorar els resultats de salut de la població diabètica tipus 1:
    • Transformant la forma de prestar un servei assistencial, que permetrà oferir als pacients amb diabetis una atenció medica personalitzada.
    • Aplicant de forma optimitzada la tecnologia disponible (infusors subcutanis continus de glucosa) i introduir una nova plataforma de seguiment.
  2. Canviar els processos i el model de relació amb els nostres pacients, de manera que sigui referència d'innovació organitzativa.
  3. Crear un model de referència internacional, que sigui l'epicentre d'una xarxa de col·laboració internacional liderada des d'un centre de Catalunya.

Com a resultats del projecte es pretén, per una banda, crear un nou model assistencial de diagnòstic i tractament de la diabetis infantil tipus 1, basat en un model de medicina de precisió; i per l'altra, un nou model de finançament basat en una transferència de risc al proveïdor tecnològic, a través d'un model de relació amb el proveïdor tecnològic basat en la compra de serveis i resultats (patient reported outcomes).

Duració del projecte: 5 anys
Data d'inici: 01/01/2019
Data d'acabament: 31/12/2023
Finançament: Aquest projecte ha estat cofinançat en un 50% (3.285.389 euros) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Cost Total del Projecte coordinat: 6.570.778 euros.
Investigadors principals: Marta Ramon i Roque Cardona


Els següents projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport d’ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.

Logos ACCIÓ i Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

Projecte QuirofAM: Investigació en am/i3D en la indústria de la salut per a la millora de la pràctica quirúrgica

El projecte "QuirofAM" s'emmarca dins de la Comunitat LLAVOR 3D, que recull dins de la seva estratègia com a eix d'actuació prioritari la "Potenciació de la Innovació en Producte i Tecnologia" de l'àmbit sectorial de Sistemes Industrials, i sota aquest paradigma determina els àmbits tecnològics estratègics i els reptes i oportunitats que en deriven.

L'objectiu del projecte "QuirofAM" és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva en tres nivells: models d'assaigs quirúrgics, guies i implants per a reconstrucció i implants bioactius per a la generació de teixits. Un dels beneficis més interessants que té aquesta tecnologia en el sector biomèdic és la individualització dels tractaments.

Durant el transcurs d'aquest projecte s'investigarà la conversió de les imatges mèdiques escanejades del cos humà en fitxers aptes per a construir peces mitjançant Fabricació Additiva (FA), l'obtenció de nous materials biocompatibles, el desenvolupament de processos productius més eficients i versàtils, nous post-processos i tractaments superficials que subministren millors propietats per a la pràctica quirúrgica i la validació tecnològica dels resultats obtinguts.

Entitats participants: Fundació CIM, IBEC, IQS, LEITAT, RICOH, FSJD, HSJD, CSPT, TRACTIVUS, AVINENT, VECMEDICAL.
Núm. de referència: COMRDI16-1-0011
Ajuda concedida: 1.117.768,32 euros
Data d'inici: 1 de gener de 2018

Hospital Líquid 4.0: Sistema digital expert d’assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte que té per objectiu avançar en el canvi organitzatiu i assistencial de l'Hospital cap a una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada, utilitzant com a palanca de canvi les TIC.

El projecte pretén incrementar l'evidència científica de l'eficiència i l'eficàcia de les tecnologies digitals com a eines clau en la prestació de serveis de salut.

Aquest projecte "Hospital Líquid 4.0 (HL4.0)" es divideix en 2 grans eixos de treball:

  1. Identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l'Hospital (tant les ja existents a la HCE: clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d'altres sistemes de l'hospital, com les generades pel propi pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.) i explotar-les amb sistemes de Big Data i anàlisi per donar suport a la decisió clínica i a la recerca.
  2. Assegurar la multicanalitat en el model d'atenció i la prestació de serveis, fent la transició des d'un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l'interlocutor, cap a un model de gestió proactiu i informat de la salut dels pacients i la població.

Entitats participants: Vodafone, ALAMO, i2CAT, HSJD, FSJD
Nº de referència: COMRDI15-1-0015
Ajut concedit: 702.310,58 euros
Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

ACADOM, assegurant la continuïtat assistencial domiciliària

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte en el que es pretén facilitar la continuació assistencial en l’àrea de les teràpies de rehabilitació mitjançant la telemedicina.

Per això es desenvoluparà un sistema que tindrà trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària.

Es faran servir sistemes intel·ligents, que suggereixin itineraris de teràpia i s’adaptin automàticament a l’evolució del pacient, i sistemes de reconeixement de veu. Aquestes funcionalitats són especialment complicades en el cas d’infants amb dificultats cognitives i de la parla greus degudes a patologies com el Dany Cerebral Adquirit (DCA) o amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

Entitats participants: Itchycoo-Labs, Verbio, Omada Interactiva, i2CAT, HSJD, FSJD
Nº de referència: COMRDI15-1-0026
Ajut concedit: 631.792,12 euros
Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

Comparteix