Back to top

Rehabilitació i Medicina Física: especialitats

La rehabilitació permet recuperar o millorar les funcions del nen, per facilitar la seva relació amb l'entorn.

El metge rehabilitador s'especialitza en Medicina Física i Rehabilitació i disposa d'una formació extensa en lesions cerebrals, medul·lars i de l'aparell locomotor. El seu objectiu és millorar i restaurar la capacitat funcional i la qualitat de vida de les persones que presenten algun tipus de discapacitat. És expert en el desenvolupament de programes integrals de tractament centrats en el pacient, i coordina tot l'equip de professionals que hi intervenen.

Especialitats principals en la rehabilitació dels pacients

Medicina de la rehabilitació

Oferim tractaments per rehabilitar els pacients i millorar-ne la qualitat de vida en casos de lesió cerebral, medul·lar i de l’aparell locomotor.

Fisioteràpia

Tractem les alteracions motores, del to muscular, la coordinació, la postura i l'equilibri. Realitzem fisioteràpia respiratòria adequada a la patologia i l'edat de cada nen.

Teràpia ocupacional

Assessorem i entrenem per a les activitats de la vida diària (alimentació, vestir-se, transferències, etc.) amb la finalitat d'aconseguir la màxima autonomia del pacient.

Logopèdia

Experts en pacients amb trastorns del llenguatge per lesions cerebrals adquirides, dèficits d'atenció o memòria. Tenim un programa de teatre com a eina terapèutica.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix