Back to top

PCCB Charity Fund

Programa de cooperació internacional per a nens i nenes amb càncer sense recursos

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​gràcies a la solidaritat dels donants fundadors i d'empreses i donants particulars del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, ​​compta amb el PCCB Charity Fund, un programa de cooperació internacional per a nens o nenes sense recursos que pateixen càncer i viuen en països on resulta impossible accedir al tractament que necessiten.

El PCCB Charity Fund permet facilitar tractament a pacients que tinguin certs tipus de tumors del desenvolupament i que siguin derivats pels seus oncòlegs d'origen. Així mateix, cobreix les despeses de trasllat i manutenció del pacient i d'un acompanyant adult responsable del menor.

Atès que es disposa de recursos limitats, el nombre d'infans tractats cada any és variable en funció de les donacions rebudes.

Procés de valoració

Un comitè de valoració estudia cada proposta rebuda tenint en compte els següents criteris d'inclusió en el programa:

1.- Els casos susceptibles d'estudi són exclusivament els següents

  • Retinoblastoma, quimioteràpia intra-artèria oftàlmica.
  • Neuroblastoma loco-regional (no disseminat) de biologia favorable, cirurgia al debut o al moment de la cirurgia després de fase inicial de quimioteràpia (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient).
  • Tumor de Wilms (tumor renal), cirurgia al debut o en el moment de la cirurgia després de fase inicial de quimioteràpia (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient, incloent quimio-ràdio-teràpia).
  • Hepatoblastoma (tumor hepàtic), al debut o al moment de la cirurgia després de fase inicial de quimioteràpia (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient, incloent quimio-ràdio-teràpia).
  • Sarcomes (tumors ossis o de parts toves), cirurgia després de fase inicial de quimioteràpia (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient, incloent quimio-ràdio-teràpia)
  • Limfoma de Hodgkin al diagnòstic.
  • Biòpsia diagnòstica de tumors cerebrals i de medul·la espinal que no són factibles en país d'origen (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient, incloent quimioteràpia i radioteràpia).
  • Cirurgies d'alta complexitat electives (no d'urgència), independentment de la seva localització (la resta del maneig a realitzar per l'equip mèdic al país d'origen del pacient, incloent quimio-ràdio-teràpia).

2.- Els casos han de ser sempre presentats per l'oncòleg que faci el seguiment del pacient al país d'origen.

3.- El seguiment després del tractament rebut a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha de ser possible al seu país.

4.- L'estudi econòmic dels recursos familiars.

5.- L'evolució que hagi tingut el pacient previ a la presentació del cas.

No s'acceptaran casos amb patologies excloses del programa. Aquestes es detallen en el formulari de sol·licitud del PCCB Charity Fund.

És fonamental que els casos que es presentin siguin derivats per l'oncòleg de cada nen o nena al seu país d'origen. Conèixer el seu tractament previ, així com la seva evolució, és crucial per a la millor valoració de cada cas.
Andrés Morales, Director assistencial de l'Àrea d'Oncologia Pediàtrica i de la Unitat de Neurooncologia.
És increïble que la meva filla conservi la vista, al nostre país m'havien dit que era impossible
Savoueung, mare de la petita Munineath, paciente de retinoblastoma.
A Guatemala ja no disposaven de cap altre tractament per en Douglas i el tumor seguia creixent i expandint-se en el seu ull, però gràcies a la generositat de moltes persones avui estem a Barcelona.
Katherin González. Madre de Douglas, primer paciente tratado a través del PCCB Charity Fund

Presenta un cas al programa PCCB Charity Fund

Si creus que algun dels teus pacients compleix els requeriments i vols que sigui valorat pel comitè mèdic PCCB Charity Fund, omple el formulari de sol·licitud i envia'l a l'adreça que indiquem en el mateix.

Formulari de sol·licitud

Comparteix