Back to top

Tractament de les dades personals dels pacients

Llegeix atentament aquesta informació relacionada amb el tractament que l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fa de les teves dades personals.

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb motiu de l’aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades i amb la intenció de seguir vetllant lícita, lleial i transparentment per la privacitat de tots i cadascun dels nostres usuaris, t’informa sobre quin és l’ús i tractament de les teves dades de caràcter personal que fem des de l’Hospital. 

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

 • Identitat: Hospital Sant Joan de Déu
 • Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu, número 2, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanya.
 • Dades contacte del delegat : dpd@sjdhospitalbarcelona.org

Finalitat

Els tractaments de dades referenciats inclouen les següents finalitats:

 • Assistencial: garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva Història Clínica en el centre i estudis observacionals per la millora de la qualitat assistencial.
 • Recordatoris de visites assistencials i comunicació de citacions via SMS: enviar als usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu un SMS amb el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre. 
 • Docència: l’Hospital Sant Joan de Déu com a tal té una vocació docent inherent al sector sanitari. L’Hospital en tot moment respectarà la normativa en protecció de dades i específica en aquesta matèria i s’ajustarà a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació. Això implica que, amb caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial, el professional informarà al pacient o al seu representant sobre la presència d’estudiants, sol·licitant el teu consentiment per tal que presenciïn les actuacions clíniques que t’afectin. Si es decideix no consentir, els estudiants no podran presenciar l’actuació clínica.
 • Enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei: amb la intenció de millorar la qualitat de l’activitat assistencial, t’enviarem al final del procés una enquesta a emplenar sobre com ha estat la teva experiència a l’Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta enquesta és voluntària i el que resulti d’aquesta ens permetrà oferir-te un millor servei la propera vegada que  hi tornis. En cas que no acceptis rebre enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei, pots oposar-te enviant un correu electrònic a dpd@sjdhospitalbarcelona.org identificant-te i indicant-nos la teva negativa. Tanmateix, et preguntarem si vols formar part del panell d’Experiència del Pacient per col·laborar en plans de millora i avaluacions puntuals que impliquin a pacients i famílies, amb l’objectiu d’optimitzar la qualitat assistencial que presta l’Hospital.
 • Recerca: amb la finalitat d'avançar en la recerca de les malalties que afecten els infants i les mares, l'Hospital podrà contactar amb tu per suggerir-te si vols participar en estudis de recerca que realitzi.

Base de legitimació

 • Assistencial: dades necessàries per a finalitats mèdiques de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.
 • Recordatoris de visites assistencials i comunicació de citacions via SMS: interès legítim.
 • Docència: el consentiment previst a la normativa específica (que s’obtindrà quan sigui necessari).
 • Enquestes de satisfacció i/o qualitat del servei: interès legítim (enviament de l’enquesta) i consentiment (respondre a l’enquesta és voluntari).
 • Recerca: interès legítim.

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i podrà ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. 

Així mateix, el centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. De manera que, les dades dels pacients als que es presti assistència en aquest centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Transferències internacionals

No, t’informem que les teves dades personals no seran comunicades ni tractades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Si en algun supòsit detectem que algun dels nostres proveïdors treballa fora de la UE i pot realitzar una transferència internacional de dades, l’Hospital Sant Joan de Déu vetllarà perquè el destinatari estigui declarat amb un nivell adequat per la Comissió Europea, o prendrà les corresponents garanties conforme l’article 46 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Criteris de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària i en matèria de protecció de dades vigent en cada moment, i posteriorment mentre l’Hospital Sant Joan de Déu pugui tenir algun tipus de responsabilitat jurídica.

Drets de la persona interessada

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament que realitza l’Hospital Sant Joan de Déu sobre les teves dades personals. En concret:

 • Tens dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. Pel seu exercici, pot visitar l'espai Tràmits i gestions de la nostra web.
 • En alguns casos, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L’Hospital Sant Joan de Déu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tens dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagis facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

En el supòsit que no hagis obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'autoritat de control que, en funció de la teva residència, procedeixi.

En tot cas, abans d'iniciar qualsevol reclamació, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres mitjançant el correu dpd@sjdhospitalbarcelona.org amb la finalitat d'intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Pots exercir els referits drets dirigint un correu electrònic a l'adreça dpd@sjdhospitalbarcelona.org.

Respondrem a les teves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpis i que ens contactis de nou a fi de poder atendre't i esmenar qualsevol possible error tècnic que hagi impedit que t'haguem donat resposta en termini.

En qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment per al tractament de les teves dades per a les finalitats abans indicades, la base de les quals de legitimació sigui el consentiment segons se t'hagi indicat més amunt i per les quals l’hagis prestat. Lògicament no podràs retirar el consentiment per a aquells tractaments de dades que no l’hagin requerit.

Comparteix