Back to top

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona com a hospital de servei públic

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona dóna assistència a la societat sense exclusions dins del Servei Català de la Salut (CatSalut) i del Sistema Nacional de Salut espanyol. Per a algunes especialitats, l'Hospital és l'únic centre amb capacitat per proveir-los en la seva àrea geogràfica de referència.

Els centres i serveis sanitaris, sigui quin sigui el seu nivell, categoria o titularitat, per poder posar-se en marxa o davant qualsevol modificació significativa, requereixen l'autorització administrativa de funcionament i l'acreditació d'hospital d'aguts, reconeixement que dóna el Departament de Salut, i que atorga per resolució el director o la directora general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris d'aquest departament.

L'autorització administrativa dóna el permís per posar en funcionament un centre sanitari, i per autoritzar tots els serveis i especialitats mèdiques i d'infermeria que es desenvolupen en aquest edifici.

L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

Amb l'acreditació se certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat que atorga el Departament de Salut.

L'acreditació determina el coneixement d'un nivell de qualitat superior als estàndards exigibles per a l'autorització administrativa d'un centre sanitari, i és una condició obligatòria per ser proveïdor del Servei Català de Salut i per treballar amb les mútues privades.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va ser acreditat un altre cop el 2014 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb una puntuació dels estàndards essencials del 96,97 %. Aquesta acreditació es passa cada tres anys.

Una mica d'història del centre

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució de titularitat privada sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic des que es va crear, el 1867. El 2017 el centre va celebrar els seus 150 any d'història, un llarg camí des de la seu del carrer Muntaner de Barcelona, quan va esdevenir el primer hospital infantil d'Espanya.

hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Una de les principals fites en la seva història va ser el pas a centre concertat amb l'Administració pública el 1973.

El 1991 la Generalitat de Catalunya va crear el Servei Català de Salut (CatSalut), ens que "garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya" en qualitat d'“asseguradora pública", i que ofereix una sèrie de serveis determinats. Com a centre concertat, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona presta els serveis assistencials concertats amb CatSalut.

Comparteix