Back to top

Els infants s'infecten per la COVID-19?

Des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, s’ha vist en diferents estudis que la malaltia afecta de manera diferent a població pediàtrica i adulta. El nombre d’infants afectats sembla ser molt inferior al d’adults, tot i ser un grup de risc per infeccions respiratòries greus, i quan s’infecten solen patir una forma de malaltia més lleu. Ajuntem esforços per respondre les preguntes clau.

Els infants s’infecten menys que els adults, s’infecten igual però no transmeten tant la malaltia o s’infecten igual però no la desenvolupen?

Per respondre aquesta pregunta necessitem estudis amb molts pacients i on les mostres es recullin de manera harmònica i estandarditzada per a poder-les comparar i extreure’n resultats fiables. 

Amb aquest objectiu, hem realitzat un ambiciós estudi d’infants i adults que conviuen a un mateix domicili familiar on hi ha hagut un cas de COVID-19. A través de proves serològiques, on agafem una mostra de sang per mirar si hi ha anticossos contra el coronavirus, podem saber si s'han infectat més els infants o els adults en un domicili en el que hi ha hagut un cas de COVID-19. Utilitzant la tècnica de PCR amb mostres de la part posterior del nas i la gola (també anomenat frotis nasofaringi) detectem si encara es té el virus o si ja s’ha eliminat. 

A més a més, també hem iniciat un gran estudi de seroprevalença amb uns 2.000 infants i adolescents que permetrà saber quin és el nivell d'immunitat que han desenvolupat respecte a la COVID-19 tenint en compte el seu grau d’afectació i estudiar possibles factors protectors que ens puguin explicar les diferències entre infants i adults.

Per què els infants desenvolupen la malaltia de forma més lleu?

Hi ha diversos factors que poden contribuir a que la COVID-19 sigui més lleu en infants, els quals estem investigant en diversos estudis.

Per una banda, les nenes i els nens tenen microbis que habiten la part posterior del nas i la gola (la nasofaringe) diferents als dels adults. Durant els primers anys de vida, aquests microbis són molt nombrosos i diversos, i això podria actuar com a factor protector per la malaltia al dificultar l’entrada o replicació del coronavirus. Per altra banda, se sap que l’enzim convertidor de l’angiotensina 2 (abreujat com a ACE2), una molècula que participa en el funcionament correcte dels pulmons, és el receptor preferit pel coronavirus, és a dir, és la peça on s’enganxa el coronavirus quan vol infectar una cèl·lula.

El que no queda clar encara és la diferència en els nivells i la funció d’ACE2 en nens i adults però, pel seu paper fonamental com a porta d’entrada del coronavirus a la cèl·lula, es pensa que pot jugar un paper clau en la protecció dels infants enfront la COVID-19. Estudiant els microbis i l’ACE2 en infants i adults afectats o no per la COVID-19 i amb diferents graus d’afectació, donarem resposta a aquestes preguntes.

Finalment, la immunitat també pot ser un factor protector en els infants. Es creu que la seva immunitat innata (la defensa de primera línia) podria ser superior a la dels adults i permetria controlar millor la fase inicial de la malaltia. Així mateix, la immunitat adaptativa (la defensa més específica i que, en els adults, pot portar a una inflamació exagerada) podria ser menor. Estudiant la resposta immunitària en infants i adults afectats o no per la COVID-19 i amb diferents graus d’afectació, podrem entendre el paper que juga el sistema immunitari de menors i adults enfront l’evolució de la malaltia. 

Què hem descobert fins ara amb la nostra investigació? (actualitzat 8 juny 2020)

L'equip d'investigació de la plataforma Kids Corona ha visitat 411 domicilis familiars en què es va identificar un progenitor diagnosticat de COVID-19 per PCR.

Els resultats preliminars de les proves serològiques, en les quals prenem una mostra de sang per mirar si hi ha anticossos contra el coronavirus, proven que un 17,5% dels 724 infants que han conviscut amb un pare o mare malalt/a de COVID-19 també ha contret el virus.

Aquest és un percentatge molt semblant a l'observat en els adults que han conviscut amb la persona infectada (18,9%), de manera que podem concloure que els infants s'infecten de manera similar als adults que entren en contacte amb un cas de COVID-19.

No obstant això, dels infants amb la COVID-19, més de la meitat no van presentar símptomes i la resta van presentar símptomes molt lleus, principalment febre, excepte un infant que va requerir ingrés hospitalari.

Per tant, encara que els nens i nenes s'infecten igual de la COVID-19 que els adults, la malaltia es manifesta de forma molt més lleu en infants que en adults.

Estudi sobre la COVID-19 en llars

La informació que obtinguem dels estudis que tenim en marxa serà essencial per seguir avançant en la prevenció, diagnòstic i tractament de la COVID-19. Entendre com la COVID-19 afecta els infants, pot ser la clau per saber com es podria reduir la transmissió o la severitat de la infecció en adults.

Comparteix