Back to top

Abusos al Menor (UFAM)

La Unitat funcional d’abusos a menors (UFAM) ofereix una resposta multidisciplinària a tots els casos en què se sospita que hi ha un possible abús sexual infantil.

La Unitat Funcional d’Abusos al Menor de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va ser la primera dedicada a atendre els afectats per abús sexual infantil que es va crear a Espanya. Des de l’any 1995, els professionals de la Unitat atenen nens i nenes menors de 18 anys i valoren tots els pacients que se sospita que han pogut patir una situació d’aquest tipus per, si es confirma la sospita, ajudar-los a superar aquesta experiència traumàtica i intentar que no tornin a patir cap tipus d’abús.

La finalitat principal d’aquesta Unitat multidisciplinària vinculada al Servei de Pediatria és donar una resposta mèdica i psicosocial als menors d’edat que han comunicat situacions d’abús i actuar quan hi ha alguna sospita fonamentada per part dels familiars o dels professionals que en tenen cura. La UFAM, avalada pel Col·legi de Metges de Barcelona, avalua i diagnostica els menors i tracta les seqüeles de cada cas. L’equip de la Unitat Funcional d’Abusos al Menor també atén adolescents que han abusat sexualment d’altres menors.

Preguntes freqüents sobre la UFAM

Qui pot adreçar-se a la UFAM de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

La Unitat atén casos quan ho sol·liciten les famílies i també quan els infants i adolescents són derivats per pediatres o altres professionals (serveis de justícia, centres de salut mental infantojuvenil [CSMIJ], escoles, advocats o cossos policials). Qualsevol persona que tingui una sospita d’abús pot consultar els nostres professionals sobre la situació.

Com puc contactar amb la Unitat Funcional d’Abús al Menor?

Cal trucar al número de telèfon 93 253 21 13. L’horari d’atenció és de 8:30 a 18.00 hores (atenció preferiblement als matins). 

Fora d’aquest horari, els casos que es consideri que cal atendre de manera urgent s’han d’adreçar preferentment al Servei d’Urgències de referència (el centre de salut o hospital més proper), els quals posteriorment podran derivar-los a la UFAM de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona o al servei que considerin més adient.

On cal recórrer quan hi ha sospites d’abús sexual a un menor?

És recomanable sol·licitar atenció d’urgència en algun centre sanitari proper si l’abús sexual infantil s’ha produït durant les 72 hores prèvies, ja que encara hi pot haver algun tipus de prova física. Quan es tingui sospita d’una possible situació d’abús, cal que un metge explori el menor.

Si la situació s’ha produït fa més de 72 hores, es pot consultar a la Unitat Funcional d’Abús al Menor quins passos cal seguir. També és útil trucar al Telèfon d’Infància Respon, al número gratuït 116 111. En aquest servei de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència també hi ha disponible un correu electrònic en què es poden comunicar casos de maltractament a infants i adolescents (infanciarespon.bsf@gencat.cat).

A qui atén aquest equip especialitzat en abús sexual infantil?

Els pacients de la Unitat són nens i nenes de 0 a 18 anys que se sospita que han pogut patir algun tipus d’abús de caràcter sexual. Es considera abús sexual infantil la situació en què una persona amb una posició de poder (un adult o un infant més gran) fa servir la coerció o obliga un nen o nena a qualsevol tipus d’activitat de naturalesa sexual.

De vegades, la Unitat també atén els abusadors si són infants o adolescents per tal de treballar en la seva conducta en aquest moment, si cal, o per descartar que l’agressor, en els casos en què és menor,  no hagi patit també, anteriorment, algun tipus d’abús.

La UFAM tracta casos de maltractament físic o de maltractament psicològic?

No atenem els casos de maltractament físic. En aquestes situacions, la família o les persones que tinguin alguna sospita de maltractament al menor s’han de dirigir, en primera instància, al pediatre de capçalera o a l’hospital de referència, perquè s’estudiïn i es tractin les possibles seqüeles físiques.

Tampoc no avaluem casos de maltractament psicològic. També es recomana adreçar-se als serveis mèdics de referència.

Què fa l’equip quan se sospita que hi ha un cas d’abús sexual infantil?

Es valora el pacient, es fa un diagnòstic i es porta a terme una teràpia adaptada a les necessitats de cada cas. El tractament (mèdic i psicològic) es pot rebre directament a l’Hospital Sant Joan de Déu o en coordinació amb serveis de proximitat, com els centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ).

Tractem les seqüeles específiques de l’abús depenent de la situació viscuda per l’infant i també de la seva edat. L’abordatge dels pacients és biopsicosocial. En tots els casos es treballa per donar recursos d’autoprotecció als menors i prevenir un possible nou cas d’abús.

També s’ofereix suport i orientació al nucli familiar no abusador sobre com afrontar la situació i intentar superar-la.

Ofereix la Unitat assessorament legal d’algun tipus?

No. L’equip elabora sempre un informe sobre el cas de cada pacient, tant si es considera que hi ha hagut abús com si no. En els casos en què es diagnostica un abús, els professionals de la Unitat Funcional d’Abusos al Menor tenen l’obligació legal i deontològica de notificar la situació als organismes competents (serveis de justícia, de salut i d’atenció a la infància). En una fase inicial podem orientar les famílies perquè iniciïn un procés legal, però en cap cas oferim servei d’atenció jurídica.

Quan es confirma el diagnòstic d’abús sexual infantil, l’informe mèdic que es lliura a la família del menor pot formar part de la documentació presentada en un procés judicial. L’objectiu d’aquest document, vàlid en l’àmbit judicial, és evitar la revictimització de l’infant, és a dir, intentar que no revisqui les situacions patides a través de declaracions o escenaris que li facin experimentar de nou el paper de víctima o reviure emocions associades a l’experiència traumàtica.

Des de la UFAM tampoc no es tramiten els processos de tutela de menors. Aquests procediments es gestionen directament des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o els organismes judicials des d’on es porta cada cas.

Quines funcions porta a terme la Unitat Funcional d’Abusos al Menor?
 • Contenció familiar inicial, acompanyament i suport durant el procés de valoració. 
 • Estudi sociofamiliar de l’entorn del nen o la nena afectats i valoració en relació amb el requeriment de protegir-los.
 • Visita pediàtrica de recollida de dades i exploració física.
 • Tractament pediàtric i seguiment posterior si cal. 
 • Estudi psicològic dels menors i suport al nucli familiar no abusador.
 • Recollida i avaluació del testimoni del o la menor.
 • Avaluació i tractament de les seqüeles que hi pugui haver.
 • Elaboració de l’informe per a la família, els serveis de protecció a la infància i els organismes judicials.
 • Orientació i tractament psicològic especialitzat, si cal. 
 • Derivació a altres serveis psicològics de la xarxa assistencial, si el pacient o la família ho requereix.
 • Col·laboració amb els organismes judicials, entre d’altres, quan ho requereixin.
 • Preparació psicològica del menor abans del judici oral. 
 • Apoderament dels nens i les nenes per evitar la revictimització.
 • Orientació a professionals d’altres centres quan es demana.
Com treballen els professionals de la UFAM?

La Unitat Funcional d’Abús al Menor treballa coordinada amb la resta de serveis i unitats de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Ginecologia, Urgències, etc.). L’equip elabora un diagnòstic i realitza un tractament a nens o nenes que hagin pogut patir una situació d’abús sexual infantil per part d’un adult o d’un altre menor.

L’equip està integrat per dos pediatres, dues psicòlogues, una psiquiatra i una treballadora social que gestiona el cas, a més d’un membre del personal administratiu. L’objectiu principal dels professionals és oferir un abordatge integral als nens i les nenes que se sospita que han patit abús per combatre els danys que això els pugui causar.

Entre els objectius de la Unitat Funcional d’Abusos al Menor hi ha el diagnòstic i la valoració del nen o nena que ha patit una situació d’abús sexual i el treball de recuperació dels menors abusats. També s’actua per garantir la protecció del menor i tractar les conseqüències físiques i psicològiques de l’abús en el nen o nena i en altres membres de la família. Dotar d’eines per prevenir altres abusos (familiars o de qualsevol altre tipus) també és una de les missions principals d’aquesta Unitat. 

L’Hospital Sant Joan de Déu s'orienta les famílies dels infants que se sospita que han patit abús sexual, tant en els casos en què es diagnostica un abús com en els casos en què es descarta. 

Formació i prevenció de l’abús sexual infantil

La formació també és una pedra angular de la UFAM. Oferim formació en àmbits diversos: professorat, pares i mares (AMPA), adolescents o nens i nenes. La prevenció és l’objectiu principal de les sessions orientades a escoles, famílies, infants i adolescents. Les sessions s’adapten a les necessitats de cada cas. Per rebre més informació sobre l’orientació que oferim, podeu contactar amb la UFAM mitjançant el correu electrònic de la Unitat.

També formem professionals (residents de Pediatria i Psicologia, estudiants de màster o treballadors socials) per dotar-los d’eines en l’abordatge de l’abús sexual infantil. També hem participat en el grup de treball del Departament de Salut per actualitzar el Protocol de Salut sobre el Maltractament Infantil i l’Abús Sexual.

L’activitat de la UFAM

Menors acollits
338
durant l’any 2018
Procedents de derivació
66%
d’altres serveis de salut
Visites
883
successives o telemàtiques
Pacients valorats
517
a Pediatria i Psicologia
Comparteix