Back to top

Laboratori

Realitzem analítiques de diagnòstic mitjançant alta tecnologia.

El Servei de Laboratori de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix informació rellevant per al diagnòstic clínic i el monitoratge terapèutic o seguiment de cada pacient. A partir de l’anàlisi de mostres biològiques diverses elaborem els informes en què els metges especialistes basen les seves decisions.

L’equip del laboratori està integrat per especialistes en Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Genètica i Medicina Transfusional que estan a disposició de totes les àrees de l’Hospital. Aquests professionals desenvolupen la seva activitat sota un estricte control de qualitat i en tres fases de procés operatiu:

  • Fase preanalítica: treballem amb mostres biològiques de diferent procedència (sang, líquids biològics, orina, femta, etc.). La correcta obtenció, conservació i preparació prèvia a l’anàlisi de les mostres és determinant per tal de garantir la fiabilitat de la informació obtinguda al final del procés. El tipus de mostra més habitual és la sang, que s’obté mitjançant la venipunció (extracció de sang).
  • Fase analítica: els mètodes analítics que s’apliquen en aquesta fase inclouen una gran varietat de tècniques de laboratori, algunes de les quals amb un gran component de treball manual i d’altres de completament automatitzades. Totes aquestes tècniques  requereixen la presència de personal tècnic especialista, un manteniment correcte de tots els instruments i l’aplicació de controls de qualitat.
  • Fase postanalítica: tots els resultats obtinguts són supervisats, valorats i interpretats per facultatius especialistes de cada àrea clínica del laboratori, que formen part dels equips mèdics que tracten cada pacient.  
Comparteix