Back to top

Normativa

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb NIF número R5800645C, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídico-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 006838. 

Com a institució religiosa de caràcter benèfic y social, és una entitat sense ànim de lucre inclosa en l'apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu - Província d'Aragó Sant Rafael (OHSJD), ha desenvolupat un pla d'acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d'aquest model, d'obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. S'hi recullen el conjunt de normes i principis d'actuació bàsics que han d'orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l'OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d'una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de bon Govern de l'OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el citat pla d'actuació destaquen la creació en cadacun dels centres d'un comitè (anomenat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d'un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d'accions o omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Respecte als drets dels pacients

Pel que fa als drets dels pacients, la nostra Institució respecta i aplica tota la normativa vigent, entre la qual destaca:

Comparteix