Back to top

Perfil del contractant

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, i vetlla per tenir en compte, dins del procés de valoració, criteris de sostenibilitat en polítiques ambientals, socials i econòmiques. 

En aquest marc es segueixen diferents circuits, en funció de la normativa aplicable a cadascuna de les inversions o compres i de les bases de contractació de cada convocatòria.

Com entitat privada sense ànim de lucre, l'Hospital Sant Joan de Déu no està obligat a seguir la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP). Només està obligat a aplicar-la quan es compleixin els requeriments establerts en aquesta llei en relació als contractes subvencionats, o quan així s'exigeix en els acords o convenis formalitzats amb subjectes del sector públic.

L'Hospital Sant Joan de Déu està obligat a seguir la Llei General de Subvencions en les subvencions atorgades per les administracions públiques, que es gestionen d'acord amb els principis que en ella s'estableixen:

  • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
  • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
  • Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 

Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, es regeixen per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desplegament o transposició d'aquelles. Addicionalment s'apliquen aquells criteris derivats del condicionat propi de cada subvenció específica.

Les inversions del Pla de reformes de l'Hospital (PR)

El centre té concedida una subvenció plurianual per part de la Generalitat de Catalunya per finançar parcialment el seu Pla de reformes.  Les licitacions i adjudicacions realitzades fins a data d'avui consten al document Justificació de la subvenció rebuda per al Pla de reformes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.   

Per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). En cumpliment de l'Article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública en el Perfil del contractant que el centre té a la seva pàgina web.

Les inversions de l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB)

Per a la contractació d'obres significatives i que no estan subjectes a cap tipus subvenció per part d'entitats públiques, l'Hospital Sant Joan de Déu utilitza el model de contractació de licitació privada, un procés similar al d'un concurs públic. En aquest procés es faciliten als possibles proveïdors uns plecs administratius i tècnics, així com els criteris de valoració, tant tècnics com econòmics. Amb aquest procés es garanteix la màxima transparència de la contractació. En aquests plecs administratius i tècnics es detalla l'objecte del contracte, les seves característiques i els criteris de valoració de les propostes rebudes. 

Totes les ofertes són valorades amb criteris tècnics i econòmics per un equip d'experts. En funció d'ambdues valoracions s'obté l'oferta guanyadora de la licitació. 

Per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts relacionacionats amb l'SJD Pediàtric Càncer Center Barcelona, l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública al Perfil del contractant que el centre té a la seva pàgina web.

Projectes de compra pública d’innovació (CPI)

Els projectes de compra pública d’innovació estan orientats a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores per donar noves respostes a necessitats i reptes propis de la prestació i l’organització dels serveis públics de salut. Aquests projectes  sempre han de poder ser capaços de repercutir positivament en tot el conjunt i introduir millores en termes de qualitat, eficàcia, eficiència i equitat.

L’aplicació dels projectes s’articula en els termes que estableixen el text refós de la Llei de Contractes del sector públic i la Directiva 2014/24/UE, mitjançant procediments de licitació de compra pública precomercial, compra comercial i d’associació per a la innovació.

L'Hospital col·labora amb altres centres de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província d'Aragó Sant Rafael en la publicitat de licitacions de projectes de compra pública innovadora amb l'objectiu de promoure la seva utilització. 

Informació sobre la convocatòria de compra pública d'innovació (PO FEDER Catalunya 2014-2020)

Generalitat de Catalunya - Fons FEDER

La innovació és un dels eixos principals de la Estratègia Europa 2020 (EE2020) per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de la EE2020, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea és una font de finançament per a les regions. 

Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a la estratègia d’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea. 

Un dels instruments de la Estratègia d’Investigació i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública de Innovació de la RIS3CAT, que té per objectiu fer que l’Administració pública sigui un agent actiu del sistema d’innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

La salut és un dels àmbits d’actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l’objectiu d’estimular la implantació de la compra pública d’innovació en el sector de la salut, CatSalut ha convocat una línia d’ajuts pels projectes de compra pública d’innovació impulsats per entitats titulars de centres que pertanyen al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una de les entitats que en el marc d’aquesta línia d’ajuts realitzarà un projecte Unitat d’Excel·lència en Diabetis conjuntament amb el Consorci Sanitari Parc Taulí. 

Aquest projecte pretén la millora de la qualitat assistencial de la població pediàtrica afecta de diabetis tipus 1 a través d’un nou model d’atenció integral que inclogui la implementació de noves tecnologies digitals, sistemes intel·ligents d’ajut a la presa de decisions i nous processos de treball que personalitzin l’atenció a les necessitats específiques dels diferents subgrups de la població diana.

L'SJD com a client de béns i serveis

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa de diferents comitès interdisciplinaris que avaluen la conveniència o no de la introducció de nous fungibles (Comitè de Compres), nous fàrmacs (Comitè de Farmàcia) i nous equipaments (Comitè d'Equipaments). Tots els formen representants de l'àmbit clínic que vetllen que els productes i els equipaments incorporats siguin els adequats, i representants de l'àmbit econòmic que vetllen pel compliment del pressupost econòmic disponible. 

En funció dels volums de compra i contractació es segueixen procediments diferents.

  1. Compra de fungibles sanitaris i fàrmacs:  Per a la compra de determinats productes sanitaris i fàrmacs d'ús recurrent i sota condicions similars (sense gran variabilitat en volums i en les especificitats tècniques requerides) l'Hospital utilitza la plataforma de compra agregada del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Aquesta plataforma garanteix la màxima transparència i concurrència en el procés de selecció de proveïdors, i assoleix economies d'escala en la compra gràcies a la centralització del volum de compra de diferents hospitals concertats.
  2. Compra d'altres productes: Per a la compra de la resta de productes, així com per a la compra de serveis generals i altres equipaments, s'utilitza un procés de compra basat en la definició inicial dels requeriments necessaris, en un procés de negociació obert i transparent amb els proveïdors interessats a oferir un producte o servei i en l'aprovació posterior per part del comitè interdisciplinari corresponent del producte o equipament finalment escollit.

Licitacions i adjudicacions

 A continuació incloem la informació més rellevant de les últimes licitacions i adjudicacions realitzades.

Licitacions

Expedient 1-20 (PCCB): Obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1B (Interior)

Consulta la informació al nostre Perfil del contractant del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Expedient 2-20 (PCCB): Obres de l’Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou Pediatric Cancer Center Barcelona

Consulta la informació al nostre Perfil del contractant del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Adjudicacions

Expedient 4-19 (PR): Obres per la construcció del nou Servei de Nounats
Expedient 1-19 (PR): Obres per la construcció del Nou Nucli de Comunicacions de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Expedient 3-18 (PCCB): Obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital, Fase 1 (Estructura)
Expedient 1-18 (PR): Obres per la construcció de bloc quirúrgic de l’Hospital
Expedient 2-15 (PR): Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15 (PR): Obres de construcció de la UCA i la UCOI
Expedient 4-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Bombes d'infusió
Expedient 3-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Laboratori i sales blanques
Expedient 2-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament sistema senyalització
Expedient 1-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament electromedicina i logística hospitalària
Expedient 3-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari clínic
Expedient 2-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari general
Expedient 1-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Sistema de comunicació veu i dades

Plataforma de proveïdors

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona posa a disposició dels seus proveïdors un espai on poden consultar l'estat de les seves factures.

Per accedir-hi cal disposar d'un nom d'usuari i contrasenya. Posa't en contacte amb contabilidad@sjdhospitalbarcelona.org per aconseguir-lo. 

Accés a la plataforma de proveïdors

IMPORTANT: la plataforma de proveïdors està optimitzada per al navegador Explorer en la versió per a ordinador. Poden sorgir problemes d'ús en altres dispositius i navegadors. 

Comparteix