Back to top

Perfil del contractant

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, i vetlla per tenir en compte, dins del procés de valoració, criteris de sostenibilitat en polítiques ambientals, socials i econòmiques. 

En aquest marc es segueixen diferents circuits, en funció de la normativa aplicable a cadascuna de les inversions o compres i de les bases de contractació de cada convocatòria.

Com entitat privada sense ànim de lucre, l'Hospital Sant Joan de Déu no està obligat a seguir la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP). Només està obligat a aplicar-la quan es compleixin els requeriments establerts en aquesta llei en relació als contractes subvencionats, o quan així s'exigeix en els acords o convenis formalitzats amb subjectes del sector públic.

L'Hospital Sant Joan de Déu està obligat a seguir la Llei General de Subvencions en les subvencions atorgades per les administracions públiques, que es gestionen d'acord amb els principis que en ella s'estableixen:

  • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
  • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
  • Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 

Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, es regeixen per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desplegament o transposició d'aquelles.   
Addicionalment s'apliquen aquells criteris derivats del condicionat propi de cada subvenció específica.

Les inversions del Pla de reformes de l'Hospital (PR)

El centre té concedida una subvenció plurianual per part de la Generalitat de Catalunya per finançar parcialment el seu Pla de reformes.  Les licitacions i adjudicacions realitzades fins a data d'avui consten al document Justificació de la subvenció rebuda per al Pla de reformes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.   

Per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). En cumpliment de l'Article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública en el Perfil del contractant que el centre té a la seva pàgina web.

Les inversions de l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB)

Per a la contractació d'obres significatives i que no estan subjectes a cap tipus subvenció per part d'entitats públiques, l'Hospital Sant Joan de Déu utilitza el model de contractació de licitació privada, un procés similar al d'un concurs públic. En aquest procés es faciliten als possibles proveïdors uns plecs administratius i tècnics, així com els criteris de valoració, tant tècnics com econòmics. Amb aquest procés es garanteix la màxima transparència de la contractació. En aquests plecs administratius i tècnics es detalla l'objecte del contracte, les seves característiques i els criteris de valoració de les propostes rebudes. 

Totes les ofertes són valorades amb criteris tècnics i econòmics per un equip d'experts. En funció d'ambdues valoracions s'obté l'oferta guanyadora de la licitació. 

Per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts relacionacionats amb l'SJD Pediàtric Càncer Center Barcelona, l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública al Perfil del contractant que el centre té a la seva pàgina web.

L'SJD com a client de béns i serveis

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa de diferents comitès interdisciplinaris que avaluen la conveniència o no de la introducció de nous fungibles (Comitè de Compres), nous fàrmacs (Comitè de Farmàcia) i nous equipaments (Comitè d'Equipaments). Tots els formen representants de l'àmbit clínic que vetllen que els productes i els equipaments incorporats siguin els adequats, i representants de l'àmbit econòmic que vetllen pel compliment del pressupost econòmic disponible. 

En funció dels volums de compra i contractació es segueixen procediments diferents.

  1. Compra de fungibles sanitaris i fàrmacs:  Per a la compra de determinats productes sanitaris i fàrmacs d'ús recurrent i sota condicions similars (sense gran variabilitat en volums i en les especificitats tècniques requerides) l'Hospital utilitza la plataforma de compra agregada del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Aquesta plataforma garanteix la màxima transparència i concurrència en el procés de selecció de proveïdors, i assoleix economies d'escala en la compra gràcies a la centralització del volum de compra de diferents hospitals concertats.
  2. Compra d'altres productes: Per a la compra de la resta de productes, així com per a la compra de serveis generals i altres equipaments, s'utilitza un procés de compra basat en la definició inicial dels requeriments necessaris, en un procés de negociació obert i transparent amb els proveïdors interessats a oferir un producte o servei i en l'aprovació posterior per part del comitè interdisciplinari corresponent del producte o equipament finalment escollit.

Licitacions i adjudicacions

 A continuació incloem la informació més rellevant de les últimes licitacions i adjudicacions realitzades.

Licitacions

En aquest moment no hi ha licitacions obertes

Consulta la informació al nostre Perfil del contractant del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Adjudicacions

Expedient 3-18 (PCCB): Obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital, Fase 1 (Estructura)
Expedient 1-18 (PR): Obres per la construcció de bloc quirúrgic de l’Hospital
Expedient 2-15 (PR): Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15 (PR): Obres de construcció de la UCA i la UCOI
Expedient 4-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Bombes d'infusió
Expedient 3-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Laboratori i sales blanques
Expedient 2-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament sistema senyalització
Expedient 1-12 (PR): Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament electromedicina i logística hospitalària
Expedient 3-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari clínic
Expedient 2-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari general
Expedient 1-11 (PR): Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Sistema de comunicació veu i dades

Plataforma de proveïdors

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona posa a disposició dels seus proveïdors un espai on poden consultar l'estat de les seves factures.

Per accedir-hi cal disposar d'un nom d'usuari i contrasenya. Posa't en contacte amb contabilidad@sjdhospitalbarcelona.org per aconseguir-lo. 

Accés a la plataforma de proveïdors

IMPORTANT: la plataforma de proveïdors està optimitzada per al navegador Explorer en la versió per a ordinador. Poden sorgir problemes d'ús en altres dispositius i navegadors. 

Comparteix