Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD
Sistema de compra i contractació de SJD

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, i vetlla per tenir en compte, dins del procés de valoració, criteris de sostenibilitat en polítiques ambientals, socials i econòmiques. 

En el procés de compra de qualsevol inversió a l'Hospital es promou la lliure competència entre proveïdors per permetre la selecció de l'oferta econòmicament més favorable. En aquest sentit, el procediment de compra establert vetlla en tot moment per:

  • Oferir un lliure accés a les licitacions de tots els candidats.
  • Garantir la no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.
  • Garantir una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis amb l'objectiu d'una estabilitat pressupostària i un control de la despesa.
  • Treballar amb la màxima transparència en el procediment de compra, donant publicitat segons els requeriments legals aplicables en cada moment.
  • Incorporar, de manera transversal i preceptiva, els criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb el contracte, amb la convicció que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència.
  • Facilitar l'accés a la contractació de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social.

  En aquest marc es segueixen diferents circuits, en funció de la normativa aplicable a cadascuna de les inversions o compres i de les bases de contractació de cada convocatòria.

  Com entitat privada sense ànim de lucre, l'Hospital Sant Joan de Déu no està obligat a seguir la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP). Només està obligat a aplicar-la quan es compleixin els requeriments establerts en aquesta llei en relació als contractes subvencionats, o quan així s'exigeix en els acords o convenis formalitzats amb subjectes del sector públic.

  L'Hospital Sant Joan de Déu està obligat a seguir la Llei General de Subvencions en les subvencions atorgades per les administracions públiques, que es gestionen d'acord amb els principis que en ella s'estableixen:

  • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
  • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
  • Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 

  Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, es regeixen per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desplegament o transposició d'aquelles.

  Addicionalment s'apliquen aquells criteris derivats del condicionat propi de cada subvenció específica.

  1. Inversions finançades amb subvencions públiques

  1.1. Les inversions del Pla de reformes de l'Hospital (PR)

  El centre té concedida una subvenció plurianual per part de la Generalitat de Catalunya per finançar parcialment el seu Pla de reformes.  Les licitacions i adjudicacions realitzades fins a data d'avui consten al document Justificació de la subvenció rebuda per al Pla de reformes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.   

  Per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). En cumpliment de l'Article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública en el Perfil del contractant que el centre té a la seva pàgina web.

  1.2. Projectes de compra pública d’innovació (CPI)

  Els projectes de compra pública d’innovació estan orientats a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores per donar noves respostes a necessitats i reptes propis de la prestació i l’organització dels serveis públics de salut. Aquests projectes  sempre han de poder ser capaços de repercutir positivament en tot el conjunt i introduir millores en termes de qualitat, eficàcia, eficiència i equitat.

  L’aplicació dels projectes s’articula en els termes que estableixen el text refós de la Llei de Contractes del sector públic i la Directiva 2014/24/UE, mitjançant procediments de licitació de compra pública precomercial, compra comercial i d’associació per a la innovació.

  L'Hospital col·labora amb altres centres de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província d'Espanya en la publicitat de licitacions de projectes de compra pública innovadora amb l'objectiu de promoure la seva utilització. 

  1.2.1. Informació sobre la convocatòria de compra pública d'innovació(PO FEDER Catalunya 2014-2020)

  La innovació és un dels eixos principals de la Estratègia Europa 2020 (EE2020) per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de la EE2020, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea és una font de finançament per a les regions. 

  Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a la estratègia d’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea. 

  Un dels instruments de la Estratègia d’Investigació i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública de Innovació de la RIS3CAT, que té per objectiu fer que l’Administració pública sigui un agent actiu del sistema d’innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

  La salut és un dels àmbits d’actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l’objectiu d’estimular la implantació de la compra pública d’innovació en el sector de la salut, CatSalut ha convocat una línia d’ajuts pels projectes de compra pública d’innovació impulsats per entitats titulars de centres que pertanyen al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

  L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una de les entitats que en el marc d’aquesta línia d’ajuts realitzarà un projecte Unitat d’Excel·lència en Diabetis conjuntament amb el Consorci Sanitari Parc Taulí.  Aquest projecte pretén la millora de la qualitat assistencial de la població pediàtrica afecta de diabetis tipus 1 a través d’un nou model d’atenció integral que inclogui la implementació de noves tecnologies digitals, sistemes intel·ligents d’ajut a la presa de decisions i nous processos de treball que personalitzin l’atenció a les necessitats específiques dels diferents subgrups de la població diana.

  Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
  Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional

  1.3. Programa específic de suport a la renovación tecnològica –PERT- (AI)

  Mitjançant l'Ordre SLT/235/2020, de 31 de desembre, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics en els centres hospitalaris d'aguts integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut.

  A l'Hospital Sant Joan de Déu li ha estat concedida una subvenció dins la línia 3 - equipament subvencionable en un 70% per a la renovació de la RM d'1.5 Tesla actual, per una MR Ingenia Ambition 1.5T | Philips Healthcare. La inversió en el transcurs de l'any 2021, considerant adquisició de l'equip i l'obra necessària per a adequació dels espais i la seva posada en marxa es preveu de 1.300.750€ IVA inclòs.

  Segons el que estableix el plec de condicions de les bases reguladores del programa PERT, SJD s'ha compromès a destinar el 2% del pressupost total de la institució de 2022, al Pla de Renovació Tecnològica Integral. Aquest pla inclou l'equipament mèdic (tant si forma part de la convocatòria com si no): els sistemes d'informació i maquinària, el mobiliari clínic, els contractes i tasques de manteniment i l'actualització d'infraestructures (obres i instal·lacions) necessàries per a la implementació del Pla de l'Hospital Sant Joan de Déu.

  1.3.1. PERT 2021

  Mitjançant l'Ordre SLT/235/2020, de 31 de desembre, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics en els centres hospitalaris d'aguts integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut.

  A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona li va ser concedida una subvenció dins la línia 3 - equipament subvencionable en un 70 % per a la renovació de la ressonància magnètica (RM) d'1.5 Tesla actual, per una MR Ingenia Ambition 1.5T | Philips Healthcare. La inversió en el transcurs de l'any 2021, considerant adquisició de l'equip i l'obra necessària per a l'adequació dels espais i la seva posada en marxa es preveu d'1.300.750 euros (IVA inclòs).

  Segons el que estableix el plec de condicions de les bases reguladores del programa PERT, l'Hospital es compromet a destinar el 2 % del pressupost total de la institució de 2022, al Pla de Renovació Tecnològica Integral. Aquest pla inclou l'equipament mèdic (tant si forma part de la convocatòria com si no): els sistemes d'informació i maquinària, el mobiliari clínic, els contractes i tasques de manteniment i l'actualització d'infraestructures (obres i instal·lacions) necessàries per a la implementació del Pla de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  1.3.2. PERT 2022

  El 2 de maig de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8658 l'Ordre SLT/82/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, previstes per a la seva convocatòria durant l'exercici 2022.

  Mitjançant la Resolució SLT/1978/2022, de 22 de juny, s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'aquestes subvencions, en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2022-2023 (ref. BDNS 634515).

  A l'Hospital Sant Joan de Déu li ha estat concedida una subvenció per import de 926.178 euros, destinada a finançar els equipaments que es detallen a continuació.  La inversió es preveu realitzar en el primer semestre 2023, considerant adquisició dels equips i de l'obra necessària per a l'adequació dels espais i la seva posada en marxa.

  • Línia 1: 9 Monitors multiparamètrics per la UCI Neonatal.
  • Línia 2: 1 Ecògraf d'alta resolució.
  • Línia 3: Tomògraf Axial Computaritzat i adeqüació d'espais.

  Segons el que estableix el plec de condicions de les bases reguladores del programa PERT, l'Hospital s'ha compromès a destinar el 2 % del pressupost total de la institució de 2023, al Pla de Renovació Tecnològica Integral. Aquest pla inclou l'equipament mèdic (tant si forma part de la convocatòria com si no): els sistemes d'informació i maquinària, el mobiliari clínic, els contractes i tasques de manteniment i l'actualització d'infraestructures (obres i instal·lacions) necessàries per a la implementació del Pla de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  1.3.3. PERT 2023

  El 10 de maig de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8912 l'Ordre SLT/109/2023, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, previstes per a la seva convocatòria durant l'exercici de 2023.

  Mitjançant la Resolució SLT/2273/2023, de 21 de juny, s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'aquestes subvencions, en el marc del programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2023-2024 (ref. BDNS 703326).

  A l'Hospital Sant Joan de Déu li ha estat concedida una subvenció per import de 224.060,48 euros, destinada a finançar els equipaments que es detallen a continuació. La inversió es preveu realitzar en el primer semestre 2024, considerant adquisició dels equips i la seva posada en marxa.

  • Línia 1: 3 Electrobisturís.
  • Línia 1: 1 Equip d'anestèsia intermedi.
  • Línia 1: 4 Monitors d'ECG, SA02, PANI, FC avançat.
  • Línia 2: 3 Motors per a neurocirurgia.
  • Línia 2: 2 Motors per a traumatologia.
  • Línia 2: 2 Ecocardiògrafs avançats.
  • Línia 2: 1 Ecògraf general avançat.

  Segons el que estableix el plec de condicions de les bases reguladores del programa PERT, SJD s'ha compromès a destinar el 2 % del pressupost total de la institució de 2024, al Pla de Renovació Tecnològica Integral. Aquest pla inclou l'equipament mèdic (tant si forma part de la convocatòria com si no): els sistemes d'informació i maquinària, el mobiliari clínic, els contractes i tasques de manteniment i l'actualització d'infraestructures (obres i instal·lacions) necessàries per a la implementació del Pla de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  1.4. Projecte monitoratge continuat de malalts crònics pediàtrics mitjançant un clinical command center com entorn d'unió amb l'atenció primària, en el marc dels fons pel marc estratègic d'atenció primària corresponent a l'any 2022

  El 10 de maig de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8912 l'Ordre SLT/109/2023, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, previstes per a la seva convocatòria durant l'exercici de 2023.

  El 16 de desembre de 2022 la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar finançar a l'Hospital Sant Joan de Déu per l'execució del projecte per un import de 2.272.000 euros.

  El projecte es realitza en centre d'atenció primària de la zona Metropolitana Sud de Barcelona, a l'àrea d'atenció primària de quatre comarques rurals de Catalunya (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà), al Centre d'Atenció Primària de Centelles a la Catalunya Central, i al Centre Hospitalari Sant Joan de Déu de Barcelona.

  El projecte que es portarà a terme amb aquests fons, és el monitoratge continuat de malalts crònics pediàtrics mitjançant un clinical command center com entorn d’unió amb l’Atenció Primària, executat per l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, que consisteix en la identificació de les necessitats i oportunitats de millora de qualitat assistencial en l’atenció de pacients crònics complexos pediàtrics per part de l’atenció primària, que poden ser afrontades per un entorn digital de monitoratge associat a eines d’intel·ligència artificial que inclou el disseny, la implementació i avaluació de la proposta tecnològica.

  Aquest projecte es vincula a la línia 8.2 del Pla d'acció d'atenció primària i comunitària 2022-2024: Implementació íntegra de les recomanacions recollides en les Estratègies de Salut del SNS que es refereixen a aquest àmbit assistencial dedicant els recursos necessaris per a aquesta finalitat.

  2. Reste d'inversions

  Per a la contractació d'obres significatives i que no estan subjectes a cap tipus de subvenció per part d'entitats públiques, l'Hospital Sant Joan de Déu utilitza el model de contractació de licitació privada, un procés similar al d'un concurs públic. En aquest procés es faciliten als proveïdors uns plecs administratius i tècnics, així com els criteris de valoració, tant tècnics com econòmics. Amb aquest procés es garanteix la màxima transparència de la contractació. En aquests plecs administratius i tècnics es detalla l'objecte del contracte, les seves característiques i els criteris de valoració de les propostes rebudes.

  Totes les ofertes són valorades amb criteris tècnics i econòmics per un equip d'experts. En funció de les dues valoracions s'obté l'oferta guanyadora de la licitació.

  Concretament per a la publicació de tota la informació dels concursos oberts relacionats amb el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB), l'Hospital utilitza el servei de licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Tota la informació dels concursos del centre es troba accessible de forma pública al Perfil del contractant que el centre té a la pàgina web del CSC.

  3. Subvencions públiques destinades a projectes de recerca i innovació

  Al web de la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu pot consultar-se la informació referent a les subvencions públiques que es destinen a projectes de recerca i innovació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  4. Altres compres de béns i serveis

  L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa de diferents comitès interdisciplinaris que avaluen la conveniència o no de la introducció de nous fungibles (Comitè de Compres), nous fàrmacs (Comitè de Farmàcia) i nous equipaments (Comitè d'Equipaments). Tots els formen representants de l'àmbit clínic que vetllen que els productes i els equipaments incorporats siguin els adequats, i representants de l'àmbit econòmic que vetllen pel compliment del pressupost econòmic disponible. 

  En funció dels volums de compra i contractació es segueixen procediments diferents.

  1. Compra de fungibles sanitaris i fàrmacs:  Per a la compra de determinats productes sanitaris i fàrmacs d'ús recurrent i sota condicions similars (sense gran variabilitat en volums i en les especificitats tècniques requerides) l'Hospital utilitza la plataforma de compra agregada del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Aquesta plataforma garanteix la màxima transparència i concurrència en el procés de selecció de proveïdors, i assoleix economies d'escala en la compra gràcies a la centralització del volum de compra de diferents hospitals concertats.
  2. Compra d'altres productes: Per a la compra de la resta de productes, així com per a la compra de serveis generals i altres equipaments, s'utilitza un procés de compra basat en la definició inicial dels requeriments necessaris, en un procés de negociació obert i transparent amb els proveïdors interessats a oferir un producte o servei i en l'aprovació posterior per part del comitè interdisciplinari corresponent del producte o equipament finalment escollit.
  3. Amb caràcter general l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona no es troba obligat al seguiment de la Llei de Contractació Pública (LSCP). Només es veu obligat a la seva aplicació en relació a les inversions vinculades a la subvenció de capital rebuda de la Generalitat de Catalunya per a la remodelació i ampliació de l'Hospital. En aquest cas, i seguint el clausulat acordat en el conveni que dona suport a l'esmentada subvenció, l'Hospital Sant Joan de Déu aplica els procediments exigits per la LSCP.