Back to top

Servei de Laboratori: àrees directives i de coordinació

Direcció de gestió

El Servei de Laboratori té caràcter d'unitat de gestió; per tant, ha de retre comptes a la Direcció de l'Hospital pels resultats obtinguts i els recursos utilitzats.

El principal objectiu de la Direcció del Laboratori és vetllar per la satisfacció dels seus usuaris, la qualitat dels serveis, l'ús eficient dels recursos i el desenvolupament professional del seu personal administratiu, tècnic i facultatiu.

Unitat de Garantia de la Qualitat

El Servei de Laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de garantia de la qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001, certificat per AENOR (ER-1333/2002). Així mateix, un conjunt significatiu de magnituds bioquímiques essencials per al diagnòstic d'errors congènits del metabolisme estan acreditades per ENAC, segons la norma UNE-EN ISO 15189.  

La Unitat coordina les tasques necessàries per al manteniment correcte del sistema de la qualitat i lidera el procés de millora contínua.  

Comparteix