Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD

Recomanacions durant el curs escolar per als pacients amb alguna pneumopatia, vulnerables a la COVID-19

Aquestes pautes són complementàries a les aplicables a l'escolarització de la població general i que han estat descrites per les administracions.

Es consideren vulnerables a COVID-19 els pacients pediàtrics en estat d'immunosupressió, amb determinades cardiopaties, drepanocitosi, diabetis mellitus no controlada, obesitat en adolescents, malaltia neurològica greu, malaltia neuromuscular, errors del metabolisme, desnutrició greu, ús de diàlisi, epidermiolisis bullosa , hipertensió pulmonar i/o amb determinades pneumopaties cròniques.

Dins de les pneumopaties, es descriuen com de risc davant SARS-CoV-2: fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma bronquial greu i/o totes aquelles que requereixin oxigenoteràpia domiciliària, traqueostomia i/o suport ventilatori domiciliari.

Poden existir altres malalties considerades amb vulnerabilitat a COVID-19 no reflectides en el llistat previ, per ser molt minoritàries. En cas de dubte contacta amb el teu equip mèdic de referència.

S'aconsella l'escolarització presencial del pacient respiratori vulnerable?

Entre 0-2 anys: Es desaconsella l'assistència a la llar d'infants als pacients vulnerables a SARS-CoV-2 per malaltia respiratòria greu i/o d'alt risc davant COVID-19.

Entre 3-5 anys: En els cursos d'educació infantil és on hi ha més dificultat per establir mesures higiènic-preventives eficients, tant a nivell grupal com individual. Les directrius oficials indiquen que els alumnes estaran distribuïts en Grups de Convivència Estable (GCE) i no serà obligatori l'ús de la mascareta dins de l'aula. Per aquest motiu, s'ha de consensuar de manera individualitzada l'escolarització del pacient per part de l'equip mèdic, la família i l'escola, atenent principalment la gravetat de la situació clínica del pacient en estat basal, el risc d'evolució desfavorable en cas de COVID-19 , les dades epidemiològiques de SARS-CoV-2 a la zona d'escolarització del pacient i les mesures que s'aplicaran a l'escola del pacient.

Entre 6-11 anys: A Catalunya només serà obligat l'ús de mascareta dins de l'aula del GCM en aquells centres situats en zones amb elevada incidència d'infecció per SARS-CoV-2. En zones de menor incidència es pot permetre estar a l'aula pròpia del GCE sense mascareta, sent sempre d'obligat ús en llocs comuns amb altres GCE (pati, passadissos, etc). Hi ha d'haver una especial cura en l'educació de l'infant i la supervisió per part del tutor o tutora, sobre les mesures específiques que es recomanen per al pacient vulnerable. En general, no es desaconsellarà l'escolarització en la majoria dels casos, si poden aplicar-se aquestes mesures, excepte en casos seleccionats per la seva gravetat, en els quals s'ha de fer una valoració individualitzada per part de la família, equip mèdic i escola..

Majors de 12 anys: L'edat del pacient i l'obligatorietat de l'ús de la mascareta per al total d'alumnes en qualsevol lloc del centre escolar faciliten el manteniment de les mesures higiènic-preventives. En general no es desaconsellarà l'escolarització, amb aplicació de les mesures recomanades de manera estricta, excepte en casos seleccionats per la seva gravetat, en els quals s'ha de fer una valoració individualitzada per part de la família, equip mèdic i escola.

Germans i/o altres convivents d'edat escolar d'un pacient vulnerable: S'aconsella seguir les mateixes mesures indicades per al pacient.

Condicions a l'aula

A part d'un Grup de Convivència Estable reduït, també s'aconsella:

 • Pupitre d'ús individual amb distància interpersonal dels alumnes d'entre 1,5 i 2 metres. Situar el pacient vulnerable en l'espai millor ventilat i llunyà als llocs de pas (per exemple: prop d'una finestra i lluny de la porta d'accés a l'aula).
 • Reduir al mínim els desplaçaments del pacient pel centre educatiu.
 • Material propi: No compartir objectes, ni material escolar.
 • Ventilació freqüent si es troba en espais tancats i mantenir les finestres obertes, sempre que sigui possible.
 • S'aconsella la neteja de les superfícies sobre les que treballarà el pacient un mínim d'una vegada al dia i sempre després de l'ús de la superfície per una altra persona. Neteja de la resta d'espais segons reglament establert pels organismes oficials, afavorint major freqüència en desinfecció de poms, baranes i altres superfícies d'ús manual freqüent a l'entorn del pacient.

Mesures higièniques personals

 • En els pacients vulnerables per malaltia respiratòria aconsellem l'ús continu de la mascareta, a partir dels 3 anys, en qualsevol estància escolar, inclosa l'aula habitual del GCE.
 • Es recomana portar els cabells recollits i evitar l'ús d'anells, polseres i penjolls.
 • Fer servir una muda de roba neta diària. Si fa servir bata escolar, també es recomana recanvi diari per rentar. S'aconsella rentat a temperatura mínima de 60º.
 • Dutxa diària, a l'arribar a casa.
 • Els pacients han de disposar de mascaretes de recanvi, un estoig rentable o d'un sol ús (tipus sobre de paper) per guardar la mascareta que utilitzen (durant l'esmorzar, etc.) i un petit dispensador de gel hidroalcohòlic propi.
 • Higiene de mans de forma freqüent (cada 1-2 hores), amb solució hidroalcohòlica, especialment en les següents situacions: en arribar al pupitre de l'aula, en canviar d'espai o d'activitat (entre classes), abans i després de cada menjar, abans i després de l'esbarjo, abans de manipular la mascareta i després d'anar al bany.
 • En cas de brutícia visible, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 20 segons i segons metodologia específica. L'assecat de mans es durà a terme amb paper d'un sol ús o amb dispositiu assecador.
 • Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca.
 • En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. En cas de portar posada la mascareta, no cal retirar-la per tossir o esternudar. Si la mascareta es mulla o s'embruta, s'ha de canviar. En cas de voler sonar-se han de seguir els següents passos: (1) fer higiene de mans, (2) retirar la mascareta, (3) mocar amb un mocador d'un sol ús, (4) fer higiene de mans i (5) tornar a posar-se la mascareta.
 • Evitar el màxim (només el contacte imprescindible) tocar superfícies, com poms, baranes, etc.

Àpats

Esmorzar
 • Distància interpersonal dels alumnes d'entre 1,5 i 2 metres, preferentment a l'aire lliure. Quan això no sigui possible, en el seu propi pupitre.
 • No beure directament d'aixetes ni fonts comuns. Portar la seva pròpia ampolla amb aigua.
 • Treure la mascareta només en el moment de la ingesta, prèvia correcta higiene de mans, guardar en embolcall personal de l'infant, i a l'acabar, de nou fer higiene de mans i col·locació de la mascareta.
Dinar

Es recomana menjar al domicili del pacient. En el cas en què no sigui possible i hagi d'acudir al menjador escolar:

 • Distància interpersonal dels alumnes d'entre 1,5 i 2 metres.
 • Situació del pacient vulnerable a l'espai millor ventilat i llunyà als llocs de pas (per exemple: prop d'una finestra i lluny de la porta d'accés al menjador i de passadissos centrals).
 • Ventilació freqüent en espais tancats i mantenir les finestres obertes, sempre que sigui possible.
 • S'aconsella la neteja prèvia de les superfícies sobre les que menjarà el pacient.
 • No compartir utensilis.
 • No beure directament d'aixetes ni fonts comunes. Portar la seva pròpia ampolla amb aigua o utilitzar un got un sol ús.
 • Treure's la mascareta només en el moment de la ingesta, prèvia correcta higiene de mans. Guardar la mascareta en l'embolcall personal de l'infant, i en acabar, de nou fer la higiene de mans i la col·locació de la mascareta (evitar conversa de sobretaula sense mascareta).

Educació física

Es recomana la realització d'educació física a l'aire lliure amb distància de seguretat de 2 metres, donat que es realitzarà sense mascareta. Es desaconsella la realització d'exercici físic en espais tancats, atès que dificulta la distància de seguretat, cap alumne del GCE portarà mascareta i l'exercici físic grupal en ambients tancats augmenta el risc de contagi en cas d'un positiu en el grup.

Transport

Es recomana l'ús del transport propi, sempre que sigui possible. En cas d'usar el transport escolar col·lectiu o transport públic, es recomana mantenir la distància de seguretat d'entre 1,5 i 2 metres, fer servir mascareta amb major eficiència de filtració durant el trajecte i higiene de mans immediata després d'abandonar el transport col·lectiu.

Situacions en què no s'ha d'acudir al centre educatiu

De forma general s'estableix pels organismes oficials que no es pot assistir al centre educatiu en les següents circumstàncies:

 • Estar en aïllament per diagnòstic d'infecció de COVID-19.
 • Estar a l'espera del resultat de l'estudi per PCR de SARS-CoV-2.
 • Convivència amb persona diagnosticada de COVID-19.
 • Estar en quarantena per ser contacte estret d'un individu diagnosticat de COVID-19.
 • Presentar símptomes suggestius de COVID-19: Febre o febrícula (més de 37,5ºC), tos, dificultat per respirar, mal de coll, alteració del gust o de l'olfacte, dolor abdominal, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar general i calfreds, dolor muscular generalitzat.

En la situació de malaltia respiratòria crònica es donen dues peculiaritats diferents que en la població general:

 • Hi ha pacients que tenen tos crònica: S'ha de considerar com a nou símptoma indicatiu de possible COVID-19 l'augment, canvi en les característiques, intensitat, quantitat de secreció i/o freqüència de la tos, respecte el nivell basal.
 • Els pacients pneumològics poden ser sotmesos a proves PCR de SARS-CoV-2 rutinàries, sense situació clínica ni de contacte que la justifiqui, però per protocol previ a la realització de determinades exploracions complementàries rutinàries intrahospitalàries (per exemple una espirometria). No es creu oportú apartar el pacient de l'escolarització per aquesta circumstància.

En situació de cas positiu en el CGE, a totes les escoles s'aplicarà el protocol de gestió de cas positiu descrit pels departaments d'Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya i s'informarà les famílies sobre els passos a seguir (proves, quarantena, etc...) segons sigui el cas.

Activitats extraescolars

Es recomana limitar les activitats extraescolars. Es prefereixen aquelles que es realitzen a l'aire lliure amb capacitat per a mantenir la distància de seguretat. Es desaconsellen activitats extraescolars a realitzar en espais tancats en els quals no es poden realitzar totes les recomanacions prèvies, inclòs l'ús de la mascareta, i aquelles en què l'activitat implica un contacte estret amb altres infants.

Mascaretes

El tipus de mascareta s'ha de considerar tenint en compte la capacitat de filtració, sobretot en estances tancades i poc ventilades, però també la tolerabilitat del pacient i la situació socioeconòmica de la família.

Tipus de mascaretes:

 • Les que confereixen major filtració són les FPP2/N95. També són les que generen més calor, sensació claustrofòbica i dificultat respiratòria. Són les de major cost econòmic. L'accés a mides petites és limitat. La seva filtració està acreditada per a 8 hores. Són d'un sol ús. Les que fan servir vàlvula espiratòria afavoreixen la propagació de virus a l'aire ambient en cas d'infecció, pel que no s'han d'usar en els espais en què és obligatori l'ús de mascareta per a la població general. D'usar-ne en aquesta circumstància, hauria de aplicar-se una mascareta quirúrgica o higiènica a sobre.
 • Les mascaretes quirúrgiques tenen una filtració menor en la inspiració respecte les FPP2/N95, encara que són millor tolerades, faciliten el confort durant la respiració i són més econòmiques. Hi ha més accés a mides petites. La seva filtració està acreditada per a 4 hores. Són d'un sol ús.
 • En cas d'usar mascaretes higièniques es recomana que posseeixin l'acreditació UNE-0065. Acostumen a ser ben tolerades i hi ha un ampli ventall de mides. Són reutilitzables. Han rentar-se a 60º en acabar el dia escolar i deixar assecar abans d'un nou ús. Són més cares que les quirúrgiques però en ser reutilitzables resulten l'opció més econòmica a llarg termini. El nombre de rentats acreditat varia segons el model (consultar a la informació que adjunta el producte). No compleixen la normativa requerida per a les mascaretes d'ús sanitari

S'ha d'educar i supervisar l'ús correcte de la mascareta, ja que un mal ús pot comportar més risc de transmissió:

 • Manipulacions mínimes i imprescindibles.
 • No manipular la mascareta sense higiene de mans prèvia.
 • En retirar-la, per menjar o una altra circumstància transitòria, agafar-la per les nanses laterals, plegar-la amb la part que contacta amb la cara a l'interior i guardar-la en un embolcall, rentable o d'un sol ús, per a aquesta finalitat. No deixar-la a sobre del mobiliari o de superfícies compartides.

No serà recomanable el seu ús en els següents casos

 • Edat inferior a 2 anys.
 • Discapacitat que impedeixi la retirada de la mascareta de la cara, en cas de necessitat.
 • Infants petits immadurs o bé majors amb alteracions de conducta en els que resulti impossible el seu ús.
 • Exercici físic moderat o intens.

En cas de dubte contacta amb el teu equip mèdic de referència.