Back to top

Natalia Pérez Neira

Natalia Pérez Neira, Chief Financial Officer

Natalia Pérez Neira

Languages:
English, German, Spanish, Catalan
Chief Financial Officer
Expert in:
Economic and accounts management

Languages:
English, German, Spanish, Catalan